مجموعه یادداشتها – آیا وجود برنامه امری ضروری است؟ قسمت سوم

پس از شروع نوشته های مربوط به برنامه تعدادی از دوستان نظراتی را ارایه فرمودند. ابتدا لازم می دانم از توجهی که کردند تشکر کنم. برخی از این اظهار نظرها را می آورم: یکی از دوستان از خرم آباد نوشته…