آخرین نسخه ترجمه مقررات تیراندازی به اهداف پروازی

در ویراستاری مجدد نسخه قبلی مقررات اهداف پروازی مواردی مشاهده شد که مورد اصلاح قرار گرفت.

نسخه حاضر ترجمه ای است که در آن این اصلاحات  اعمال شده است.

امیدواریم قضات محترم تیراندازی به اهداف پروازی و تیراندازان عزیز با مطالعه آن به اجرای قوانین در مسابقات کمک کنند.

 

ISSF_Shotgun_Regulations_2nd_Print_V1.1_13970220_Finalized

Loading