اتصال به Wispi و پیام رسان سروش

برای تداوم ارتباط با اعضای کانال و در شرایط عدم ثبات در خدمات نرم افزارهای موجود کار با این دو نرم افزار شبکه های اجتماعی آغاز شد.

هنوز در حال تجربه و کشف نقاط ضعف و قوت آنها هستم.

 

Loading