فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده اسکیت انفرادی را به روز کرد

در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال اسکیت انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است.
مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی، تفنگ و تپانچه
نظارت و تصحیح : احمد رضا هامونی حقیقت؛ ژوری بین المللی اهداف پروازی

 

Loading