فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات فینال ماده تراپ انفرادی را به روز کرد

در تاریخ 17 شهریور ماه 1401 فدراسیون جهانی تیراندازی مقررات اجرای فینال را اصلاح کرد. نسخه ترجمه شده مقررات فینال تراپ انفرادی برای استفاده علاقه مندان بارگذاری شده است.
مترجم :آقای کامران مجرد؛ ژوری بین المللی تیراندازی به اهداف پروازی، تفنگ و تپانچه
نظارت و تصحیح : احمد رضا هامونی حقیقت؛ ژوری بین المللی اهداف پروازی

Loading