نسخه جدید مقررات فدراسیون جهانی منتشر شد.

به نام خدا با توجه به تغییرات مهمی که در مقررات بوجود آمده است. آقای مجرد و اینجانب در کوتاه ترین زمان ممکن در باره ترجمه و ویراستاری و آماده سازی قوانین اهداف پروازی اقدام کردیم. امیدواریم ورزشکاران، داوران و…