ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی نسخه ۱٫۱ سال ۲۰۱۷- تیراندازی به اهداف پروازی

ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی – تیراندازی به اهداف پروازی

مترجم، کامران مجرد

ویراستار، احمد رضا هامونی حقیقت

ISSF-Shotgun-regulation-translated-verified-13960431-ver01

 310 total views,  1 views today