ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی نسخه 1.1 سال 2017- تیراندازی به اهداف پروازی

ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی – تیراندازی به اهداف پروازی

مترجم، کامران مجرد

ویراستار، احمد رضا هامونی حقیقت

ISSF-Shotgun-regulation-translated-verified-13960431-ver01

Loading