ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی نسخه ۱٫۱ سال ۲۰۱۷- تیراندازی به اهداف پروازی

ترجمه فصل نهم مقررات ورزش تیراندازی - تیراندازی به اهداف پروازی مترجم، کامران مجرد ویراستار، احمد رضا هامونی حقیقت ISSF-Shotgun-regulation-translated-verified-13960431-ver01