ترجمه مقررات فدراسیون جهانی – فصل ششم

فصل ششم مقررات فدراسیون جهانی

مترجم:  ژوری و داور بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی آقای کامران مجرد

ویراستار: ژوری بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی ، احمد رضا هامونی حقیقت

ISSF-Shotgun-regulation-translated-verified-13960504-ver01

Loading