ترجمه مقررات فدراسیون جهانی – فصل ششم

فصل ششم مقررات فدراسیون جهانی مترجم:  ژوری و داور بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی آقای کامران مجرد ویراستار: ژوری بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی ، احمد رضا هامونی حقیقت ISSF-Shotgun-regulation-translated-verified-13960504-ver01

آیا دلیل عدم موفقیتم در مسابقه ضعف مهارت های ذهنی است

آیا به روانشناس ورزشی تیراندازی نیاز دارم؟ با تحليل رشته‌هاي متفاوت ورزشي، روانشناسان، تيراندازاي به اهداف پروازي را در گروه ورزشهايي با ويژگي و الزامات مهارتي بالا و پيچيده طبقه‌بندي ميكنند. حتي تيراندازان فعال اغلب متمايلند تا بخش دوم: يعني…