تعداد سهمیه های المپیک توکیو 2020 که برای آسیا تعیین شده، معلوم شد.

فدراسیون جهانی تیراندازی تکلیف سهمیه های المپیک آسیا را مشخص کرد.

تا المپیک قبلی سهمیه های المپیک به سه گروه تقسیم می شدند:

1- سهمیه هایی که در مسابقات کسب می شد.

2- سهمیه هایی که به صورت “اهدایی” توزیع می شد.

به این دو نوع در المپیک 2020 یک نوع دیگر هم اضافه شده است که سهمیه مربوط به رتبه تیراندازان در رنکینگ ISSF  است و هنوز شیوه توزیع  آن رسما اعلام نشده است و باید تا اواخر فوریه 2018 منتظر ماند تا کمیته بین المللی المپیک نظر خود را در باره پیشنهاد ISSF اعلام کند.

از سهمیه های نوع یک یعنی سهمیه های ناشی از موفقیت در مسابقات ، بخش مهمی در مسابقات قهرمانی جهان 4 سال یکبار (اینبار در کره 2018) و در مسابقات سالانه جهانی توزیع می شود. فدراسیون جهانی تیراندازی برای اطمینان از حضور همه قاره ها در المپیک تعدادی سهمیه نیز به مسابقات قاره ای اختصاص می دهد که معمولا برای قاره آسیا آخرین سهمیه های توزیع شده است. این سهمیه های اختصاصی قاره ای در مسابقات قهرمانی آسیا توزیع می شود.  این مسابقات قاره ای هر چهار سال یکبار و معمولا  در سال قبل از المپیک در همه مواد تیراندازی برگرار می شود. زمان مجاز برگزاری این مسابقات در محدوده 1 سپتمامبر 2018 تا 31 مارس 2020 خواهد بود.

تعداد سهمیه های آسیا برای این مسابقات که هنوز مکان برگزاری آن مشخص نشده است به ترتیب زیر خواهد بود. (لطفا به تعداد شلیک ها و اهداف دقت کنید. تعداد شلیک ها یا اهداف آقایان و بانوان در هر ماده ذکر شده است و برابری تعداد مشخص است.)

تفنگ بادی آقایان (60 شلیک) ، 3 سهمیه

تفنگ سه وضعیت آقایان (3×40 شلیک) ، 3 سهمیه

تپانچه بادی آقایان (60 شلیک)، 3 سهمیه

تپانچه آتش سریع آقایان ، 4 سهمیه

تراپ آقایان (125 هدف) ، 3 سهمیه

اسکیت آقایان (125 هدف)، 3 سهمیه

تفنگ بادی بانوان (60 شلیک) ، 3 سهمیه

تفنگ سه وضعیت بانوان (3×40 شلیک) ، 3 سهمیه

تپانچه بادی بانوان (60 شلیک)، 3 سهمیه

تپانچه استاندارد بانوان، 4 سهمیه

تراپ بانوان (125 هدف) ، 3 سهمیه

اسکیت بانوان (125 هدف)، 3 سهمیه

مجموعا 38 سهمیه

 

 

 

 

Loading