تعداد سهمیه های المپیک توکیو 2020 که برای آسیا تعیین شده، معلوم شد.

فدراسیون جهانی تیراندازی تکلیف سهمیه های المپیک آسیا را مشخص کرد. تا المپیک قبلی سهمیه های المپیک به سه گروه تقسیم می شدند: 1- سهمیه هایی که در مسابقات کسب می شد. 2- سهمیه هایی که به صورت "اهدایی" توزیع…