شصت سهمیه المپیک در مسابقات قهرمانی جهان در کره توزیع خواهد شد. قسمت اول

سهمیه های مواد مختلط تیمی فقط در مسابقات قهرمانی جهان در چانگوون کره در سال 2018 توزیع خواهد شد.

در هر ماده انفرادی 4 سهمیه توزیع خواهد شد مجموعا 48 سهمیه

4 سهمیه مختلط تیمی تفنگ بادی، 4 سهمیه تپانچه بادی مختلط تیمی و 4 سهمیه تراپ مختلط تیمی. مجموعا 12 سهمیه تیمی

جزییات در فایل ضمیمه وجود دارد.

OG_Tokyo_2020_EN_TRANSLATED_P1

Loading