شصت سهمیه المپیک در مسابقات قهرمانی جهان در کره توزیع خواهد شد. قسمت اول

سهمیه های مواد مختلط تیمی فقط در مسابقات قهرمانی جهان در چانگوون کره در سال 2018 توزیع خواهد شد. در هر ماده انفرادی 4 سهمیه توزیع خواهد شد مجموعا 48 سهمیه 4 سهمیه مختلط تیمی تفنگ بادی، 4 سهمیه تپانچه…