تعدادی از سهمیه های المپیک 2020 بر اساس رتبه ورزشکاران در رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی توزیع خواهد شد.

جلسه کمیته اجرایی فدراسیون جهانی در مونیخ (آلمان) سازماندهی مجدد تقویم مسابقات، مقررات، اعمال برابری جنسیتی، ذینفعان، تعداد و مکان توزیع سهمیه های المپیک 2020 توکیو مسایل اصلی این نشست بوده است. دیروز ششم نوامبر 2017، اعضای کمیته اجرایی فدراسیون جهانی…