پرداختن به آمادگی جسمانی – ضرورتی انکار ناپذیر

وجه مشترک این افراد چیست؟ "پیتون مانینگ"، "وینسنت هنکاک"، "مایکل فلپس"، "گلن الر"،" تایگر وودز"، "کیم رود" و "لنس بید". آنها همه ورزشکارند. ورزشکار کیست؟ یک فرد آموزش دیده برای رقابتی که در آن مهارتهای فیزیکی، چابکی و استقامت یا…