آیا وجود برنامه امری ضروری است؟ : قسمت دوم «زان دست همه جهان فرو بستی تا جمله به جملگی تورا گشتیم»

بازیهای آسیایی جاکارتا یکی از دو مسابقه بزرگ و بعد از المپیک مهمترین نقطه ارزیابی عملکرد مدیریت فدراسیون است. موضوع به کارگیری یک مربی کارآزموده برای تیم های ملی اهداف پروازی به اندازه کافی مهم بود. توجهم وقتی جلب شد…