وجود برنامه لازم است ولی کافی نیست، التزام به اجرای برنامه نیز ضروری است.

آیا می توانید شعر عرفانی را بیان کنید که در آن از «میگو» استفاده شده باشد؟ آقای دادگر در نشست خبری 15 مرداد ماه 1400 چنین گفت:  بعد از حضور ۴ سال در فدراسیون و برنامه‌ریزی برای موفقیت در المپیک…