چشم غالب

عموم مردم حتي با عيوب معمول چشم ميتوانند در تيراندازي به اهداف پروازي مدارج موفقيت را طي كنند. استفاده
از ابزارهاي اصلاح عيوب انكساري چشم مانند عينك، عدسيهاي تماسي و … در بين برخي قهرمانان بزرگ اين رشته
نيز مرسوم و معمول است. قبل از شروع فعاليت حرفهاي يا قهرماني لازم است به چشم پزشك مراجعه كنيد تا از
وضعيت سلامتي چشمان خود مطلع شويد. نكته مهم در تيراندازي به اهداف پروازي استفاده از هر دو چشم است .
ديد سهبعدي مزيتي انكار ناپذير براي موفقيت است.
چشم غالب :
به طور خلاصه ترجيح غريزي بينايي يك چشم بر چشم ديگر موجب مي شود تا آن را چشم غالب بناميم . چشم
راست چشم غالب حدود دو سوم جمعيت جهان است. چشم غالب معمولا با دست غالب منطبق است . اما در همه
موارد چشم غالب و دست غالب در يك سوي بدن قرار ندارند.
گفته ميشود عامل، كنترل نيمكرههاي مغز بر بخش راست و چپ بدن وهمچنين چشم راست و چپ است. مطالعات
علمي متعددي براي بررسي اين پديده صورت گرفته است.
در بسياري از موارد موضوع غالب بودن چشم موضوعي نسبي است. ممكن است غلبه يك چشم تيرانداز بر چشم
ديگر مطلق 33 نباشد. اين پديده در بانوان و تيراندازان جوان بيشتر رخ ميدهد. وجود چنين وضعيتي بخصوص در
شرايط ديد نامناسب (نور كم ، غبار، كنتراست پايين) اشكالاتي را ايجاد خواهد كرد. استفاده از صافيهاي بينايي براي
كاهش ديد چشم نيمه مغلوب و كمك به چشم نيمه غالب روش رايجي براي حل مسئله است . برخي اوقات كافي
است عدسي عينك تيراندازي چشم نيمه مغلوب را كمي تيرهتر و يا در بحرانيترين شرايط كمي ماتتر كنيد.
تغييرات موقت نيز در چشم غالب پديدهاي است كه در هنگام خستگي و يا در هنگامي كه اسلحه بسيار پايين تنظيم
. شده است مشاهده شده است 34
تشخيص چشم غالب راههاي گوناگوني دارد . يكي از بهترين روش هاي تشخيص استفاده از يك برگه شفاف
.(A پلاستيكي در قطع 21 در 27 سانتيمتر است ( 4
• در مركز اين برگه شفاف، مربعي را به طول و عرض 2 سانتيمتر بكشيد.
• در فاصله 20 تا 25 متري هدفي را مشخص كنيد. بهتر است اندازه اين هدف بيش از 5 در 5 سانتيمتر
نباشد.
• دو طرف طول كاغذ را با دو دست و در برابر شكم خود بگيريد به نحوي كه ورق پلاستيكي مانند نگه داشتن
سيني چاي نگه داشته شود.
• به هدف نگاه كنيد و ورق را بالا بياوريد تا از درون مربع ميان كاغذ هدف را ببينيد.
• برگه را حركت ندهيد.
• اگر راست دست هستيد، چشم چپ خود را ببنديد.
• آيا هدف را از درون مربع ميبينيد ؟
اگر هدف را از درون مربع ميبينيد معني آن اين است كه چشم راست شما غالب است. اگر هدف خارج از مربع است
بدان معني است كه چشم چپ شما غالب است.
اين ابزار يك ابزار تمريني خوب براي تقويت غلبه چشم غالب و عادت به تشخيص سهبعدي و دوچشمي نيز هست.
بگذاريد براي اجتناب از تكرار كلمات قرار بگذاريم كه معكوس آنچه براي دست راست گفته ميشود در مورد دست
چپ قابل استفاده است. اگر چشم و دست غالب شما در يكسوي بدن قرار دارند با كمي تمرين به راحتي خواهيد
توانست با دو چشم باز تيراندازي نماييد. مشكل از آنجا آغاز خواهد شد كه تيرانداز راست دست داراي چشم غالب
چپ باشد. نظر به اهميت موضوع ديد و بهخصوص ديد سهبعدي، در صورت وجود اين مسئله لازم است در مورد حل
آن تصميم گرفت.
يكي از راهها تغيير شانه! تيراندازي است. تعجب نكنيد. برخي تيراندازان مطرح در جهان چنين كاري را انجام داده –
اند. در صورتيكه چشم چپ مطلقا غالب باشد (تيرانداز راست دست) اين راه يكي از راههايي است كه بايد به طور
جدي به آن فكر كرد.
ساده ترين راه حل بستن چشم چپ است. اما اين كار موجب بروز دو اشكال خواهد شد. اول اينكه تيرانداز ديد سه
بعدي خود را از دست خواهد داد و دوم اينكه با بستن چشم چپ عضلات صورت حتي عضلات مربوط به پلك چشم
راست تحت فشار قرار خواهند گرفت.

Loading